skip to Main Content

REGLAMENT

Article1.

VIII edició de la Gran Fondo ALP-CERDANYA CYCLE TOUR se celebrarà el dissabte 22 de juliol de 2023. La sortida tindrà lloc a les 8.00 en el Palau de Congressos i Esports d’Alp. Consta de tres recorreguts: Endurance (182 km), Medial (141 km) i Sport (86 km). La meta es troba en el mateix lloc de la sortida i el control d’arribades es tanca a les 17.00. La participació està oberta a ciclistes a partir de 18 anys.

Article 2.

La Gran Fondo ALP-CERDANYA CYCLE TOUR és una marxa ciclista regulada en l’article 9 del Reglament de Cicloturisme-Ciclisme per a Tots de la RFEC, en del marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com a exercici físic amb finalitats d’oci i turístics o culturals, excloent la competició. La prova està sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Article3.

Preu d’inscripció.

El preu, segons la franja d’inscripció, és el següent:

0 a 100 inscrits: 35€
100 a 400 inscrits: 40€
400 a 600  inscrits: 45€
600 a 1.000 inscrits: 50€

  • Últim dia d’inscripció: 16 de juliol de 2023
  • Els ciclistes que no tenen llicència de la federació de ciclisme han d’abonar un suplement de 7€ per a la contractació d’una assegurança de dia obligatòria.
  • Els ciclistes amb llicència federativa de la RFEC han de presentar la llicència en vigor en el moment de recollir el dorsal. La no presentació de la llicència en aquest moment comporta l’abonament de 7€ en concepte d’assegurança de dia obligatòria.

Article 4

Assegurances. És obligatori sigui tenir llicència de la Real Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC), de la Federació Catalana de Ciclisme (FCC) o d’una altra federació afiliada a l’UCI, sigui subscriure l’assegurança de dia a través de l’organització. Aquestes són les úniques assegurances acceptades per les autoritats. Les llicències d’altres federacions esportives (triatló, muntanyisme, etc.) no són vàlides. La participació en la prova està sota responsabilitat i risc propi de cada participant. En el moment d’ inscriure-s’hi, el participant manifesta que es troba físicament apte per a la prova i declara tenir coneixement de la dificultat inherent a la prova.

Article 5.

Pagament. Només s’accepten inscripcions pagades, és a dir, no és possible realitzar una preinscripció i pagar posteriorment en recollir el dorsal. El pagament es realitza únicament per Internet amb targeta de crèdit a través de la passarel·la de pagament segur proposada per l’organització.

Article 6.

Les inscripcions es consideren definitives, per la qual cosa en cas de no poder participar-hi no hi ha possibilitat de devolució de la inscripció. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles. Per tant, en cap cas és possible substituir un participant per un altre.

Article 7.

Control del temps. Es realitza de manera electrònica mitjançant xip. És obligatori utilitzar el xip, que va adherit a la placa numerada. La placa ha de col·locar-se a la part davantera del manillar. El xip no funciona si està en contacte directe amb la bicicleta, o si es col·loca en un altre lloc. El participant que no porti el dorsal amb el xip no sortirà en el llistat de temps i pot ser desqualificat.

El sistema de control de temps té una fiabilitat total, per la qual cosa es tindran per no classificats automàticament els participants que no tinguin control de pas per tots els punts: sortida, arribada i altres punts de control situats al llarg del recorregut.

Article 8.

Control horari. S’estableix un sistema de control horari de pas per uns punts establerts per l’organització. El participant que sobrepassi aquests horaris haurà d’abandonar la prova de manera obligatòria, amb el cotxe escombra o bé, ja exclòs de la prova i sota la seva responsabilitat, passarà a ser un usuari normal de les vies públiques, sense cap mena d’assistència per part de l’organització, en cas que decideixi continuar el recorregut amb bicicleta.

Article 9.

Dorsals. La recollida de dorsals és al Palau de Congressos i Esports d’Alp, el divendres 21 de juliol de 2023, de les 15.00 a les 20.00. De manera extraordinària, el dissabte dia 22 de les 6.30 a les 7.30 es lliuraran dorsals, si s’ha comunicat prèviament a l’organització. Tot participant ha de portar obligatòriament la placa del dorsal a la part davantera del manillar. El ciclista que no la porti col·locada correctament serà exclòs del recorregut per l’organització. La placa amb el xip és personal i intransferible. La persona inscrita només pot participar amb el dorsal que li ha estat assignat i accepta no permetre’n l’ús a altres persones.

Article 10.

Tot participant que sigui vist remolcat per qualsevol vehicle serà sancionat per l’organització.

Els vehicles acompanyants han de respectar les normes de trànsit i es fan responsables de les sancions administratives que se’n derivin en cas d’incompliment.

Article 11.

Avituallaments. L’organització establirà punts d’avituallament al llarg del recorregut i a l’arribada.

Article 12.

L’organització disposarà, durant la prova, de 2 ambulàncies i cotxe escombra.

Article 13.

Assistència mecànica. L’organització disposa d’un servei d’assistència mecànica que efectua el seguiment dels ciclistes. Tot i així, es recomana portar un mínim d’eines per ser autosuficient en cas de necessitat. El servei d’assistència mecànica no atendrà cap ciclista que no estigui inscrit a la prova.

Article 14.

Equipament:

  • És obligatori l’ús de casc homologat.
  • Per motius de seguretat, només s’hi pot participar amb bicicletes de carretera convencionals amb frens en totes dues rodes
  • No estan permeses les ‘fixies’, les bicicletes de contrarellotge, les bicicletes de triatló, així com tampoc les e-bikes i les mountain bikes.Les prolongacions de triatló estan prohibides.

Article 15.

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal vetllaran per la seguretat de la marxa.

Article 16.

Tots els participants hauran d’observar escrupolosament les disposicions de la Llei de la Seguretat Viària i el seu Reglament. La prova discorre per carreteres obertes al trànsit. El participant que no compleixi les normes de circulació serà sancionat (vegeu Art. 22). El participant declara que assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, i exclou l’organització de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació en la prova.

Article 17.

L’organització no es fa responsable de cap accident del qual pugui ser causa o víctima el participant, que ha d’estar cobert per les assegurances pròpies de la llicència. Tampoc es fa solidària de les despeses ni els deutes que puguin contreure els participants durant la marxa, ni dels extraviaments o les avaries que puguin patir les bicicletes o un altre equipament dels participants. El participant eximeix l’organització de responsabilitat per pèrdua o deterioració d’objectes personals per qualsevol circumstància. L’organització no es fa responsable dels objectes de valor que es deixin al costat de la bicicleta en el pàrquing de bicicletes del poliesportiu d’Alp.

Article 18.

Per recollir el dorsal és obligatori presentar el DNI (o passaport) i la llicència de la RFEC, FCC o qualsevol federació afiliada a la UCI en cas que no s’hagi subscrit l’assegurança proposada per l’organització. Per recollir el dorsal a terceres persones, l’organització posa a disposició un document d’autorització de retirada de dorsal a terceres persones  (más info /Documents) En cas de no presentar la llicència cal d’abonar la quantitat corresponent a l’assegurança de dia.

Article 19.

L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho estimi necessari. I així mateix es reserva el dret d’admissió.

Article 20.

Dret a la imatge. L’acceptació del present reglament implica que el participant autoritza els organitzadors de  la Gran Fondo ALP-CERDANYA CYCLE TOUR a l’enregistrament total o parcial de la seva participació en la prova, que dóna el seu consentiment perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la Cerdanya Cycle Tour en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, Internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i que cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per part seva a rebre’n cap compensació econòmica.

Article 21.

El fet d’inscriure’s en aquesta prova suposa l’acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització, renunciant a tota acció legal que pugui derivar-se de la seva participació en la prova.

Article 22.

De manera estricta, es penalitzarà els participants que:

• No respectin el codi de circulació.
• No respectin les consignes de seguretat indicades per les autoritats i per l’organització.
• No passin pel control de sortida i pels altres controls situats en el recorregut.
• Embrutin o degradin l’itinerari, llançant deixalles.
• Disposin de vehicle de suport propi que entorpeixi la marxa de la resta.
• Tinguin comportaments que impedeixin el normal desenvolupament de la prova i que vagin contra del present reglament.
• Se situïn en un lloc de sortida que no els correspongui per dorsal.

Les autoritats i els membres de l’organització prendran nota dels participants que adoptin les conductes indicades amunt. Així mateix, l’organització adquireix el compromís, cara a la resta de participants i a les autoritats, de sancionar-los de manera efectiva.

Penalitzacions:

• Desqualificació de la prova, sense dret a diploma ni medalla.
• Inclusió en els llistats dels participants sancionats, per a la seva posterior publicació.
• Prohibició de participar en altres edicions de la prova.
• Les sancions imposades per les autoritats, de les quals sigui mereixedor pel seu comportament o les seves accions.

Article 23.

L’organització compta amb un grup de voluntaris la funció dels quals consisteix a vetllar per la seguretat de la prova y que porten un equipament que els identifica en tot moment. Aquests col·laboradors tenen la facultat de comunicar a l’organització la comissió, per part de qualsevol participant, de les conductes descrites en l’article 22. Aquestes comunicacions tenen un valor idèntic que les denúncies efectuades per la direcció de la prova.

Article 24.

L’organització no assumeix cap responsabilitat si l’esdeveniment és suspès o ajornat per causes de força major.

Article 25.

Els obsequis per als participants no s’envien per correu.

Article 26.

És obligatori triar el recorregut en el moment de fer la inscripció i serà vinculant. El color de dorsal és identificatiu de la ruta seleccionada, i, per tant, no se’n podrà fer una altra que no sigui la del color del dorsal.

Article 27.

El CLUB CICLISTA ALP-LA MOLINA garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Club i al seu tractament per ser utilitzades en relació amb el desenvolupament de gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies de la mateixa. La política de privacitat del CLUB CICLISTA ALP-LA MOLINA li assegura, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a CLUB CICLISTA ALP-LA MOLINA C/ Font Moreu núm. 4, 17537 – La Molina (Alp). El responsable del fitxer és el CLUB CICLISTA ALP-LA MOLINA amb domicili a l’efecte a l’adreça amunt indicada. El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament a empreses col·laboradores i patrocinadores necessàries per al correcte desenvolupament de les activitats, per a la gestió i l’administració interna del CLUB CICLISTA ALP-LA MOLINA. Així mateix, el signant accepta que el CLUB CICLISTA ALP-LA MOLINA li remeti o li adreci informació sobre qualssevol productes, gestions o serveis que comercialitzin. L’acceptació del signant perquè les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre.

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRA BUTLLETÍ
per rebre informació de les nostres novetats

Back To Top