skip to Main Content

REGLAMENT

El present reglament es pot veure modificat per les restriccions i mesures excepcionals derivades de la crisi sanitària actual (COVID-19).

En el cas que aquest de Reglament (o qualsevol altra informació apareguda a la web) entri en contradicció amb les mesures excepcionals, prevaldran les restriccions marcades per aquestes mesures excepcionals.

El pròxim 25 de juliol de 2021 tindrà lloc la VI edició de l’Alp-Cerdanya Cycle Tour.

Tenim la voluntat de dur a terme la marxa amb tota normalitat. Però si les circumstàncies sanitàries ho exigeixen, i a requeriment de la Conselleria de Salut (Pla PROCICAT) i de la Federació Catalana de Ciclisme, farem els canvis organitzatius que calguin per adaptar la prova a les mesures COVID, tal com ja vam fer en l’edició 2020.

En cas que sorgeixin canvis en aquest sentit, us anirem informant puntualment.

Article1.

La VI edició de la Alp – Cerdanya Cycle Tour, tindrà la sortida oficial a les 8.00 h del DIUMENGE día 25 de juliol de 2021 des del Palau de Congressos i Esports d’Alp, i consta de tres recorreguts. Recorregut Endurance de 182 Km.,recorregut Medial 141 Km i recorregut Sport de 86 km, per a finalitzar en el mateix lloc de la sortida de la citada localitat, on es tancarà el control d’arribades a les 17.00 h. Està oberta a tot ciclista major de 18 anys.

Article 2.

La Alp-Cerdanya Cycle Tour és una prova ciclodeportiva regulada en l’article 9 del Reglament de Cicloturisme-Ciclisme per a Tots de la RFEC dins del marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb finalitats d’oci i turístics o culturals, excloent la competició. Totes dues proves estaran sotmeses a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Article3.

Les inscripcions tindran el següent import:

50€ de 0 a 100 inscrits
55€ de 100 a 400 inscrits
60€ de 400 a 600 inscrits
65€ de 600 fins a 1.000 inscrits (últim dia, 17/7/2021)
70€  el dia de prova, si queden

  • Els ciclistes no federats per la RFEC hauran d’abonar  7€ a part del preu d’inscripció per a la contractació d’una assegurança de dia.
  • Els ciclistes inscrits com federats per la RFEC hauran de presentar la seva llicència en vigor a la recollida del dorsal. La no presentació aquesta llicència en aquest moment comportarà l’abonament de 7€ en concepte d’assegurança de dia obligatori.
  • En cas de suspensió de la prova a causa de les restriccions sanitàries derivades de la COVID-19, es retornarà l’import de la inscripció segons la data d’inscripció (vegeu taula de devolucions), exceptuant l’import corresponent a l’ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ (si ha estat contractada en realitzar la inscripció) i a les despeses de gestió, que no serà retornat en cap cas.

TABLA DE DEVOLUCIÓ SEGONS DATA D’INSCRIPCIÓ PER CANCEL·LACIÓ COVID 19

DEL 8 AL 28 DE FEBRER 100%
DEL 1 AL 31 DE MARÇ 90%
DEL 1 D’ABRIL AL 31 DE MAIG 80%
DEL 1 DE JUNY AL 18 DE JULIOL 70%

Article 4

Per a participar és obligatori estar Federat en la Real Federació Espanyola de Ciclisme (RFEC) o en la Federació Catalana de Ciclisme (FCC) o per qualsevol federació afiliada a l’UCI, o subscriure l’assegurança de dia proporcionat per l’organització. Són les úniques assegurances  acceptades per les autoritats. La participació en la prova està sota la responsabilitat i propi risc dels participants. El participant, en el moment de la seva inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.

Article 5.

Només s’acceptaran inscripcions pagades, és a dir NO EXISTEIX la possibilitat de pre-inscripció i pagament en recollir el dorsal. El pagament només es pot realitzar per Internet amb targeta de crèdit a través de la passarel·la de pagament segur proposada per l’organització.

Article 6.

Les inscripcions es consideren definitives pel que en el cas de no poder participar no es realitzarà la devolució de l´inscripció. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles, no poden ser utilitzades per una altra persona diferent de la inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre.

Article 7.

El control de temps es realitzarà de manera electrònica mitjançant l’ús d’un xip. És obligatori utilitzar el xip, que va adherit a la placa numerada. La placa haurà de col·locar-se subjecta en la part davantera del manillar. El xip no funciona si està en contacte directe amb la bicicleta, o si es col·loca en un altre lloc. Aquell participant que no el porti no serà creditor a diploma i podrá ser desqualificat.

El sistema de control de temps ha demostrat la seva total fiabilitat, per la qual cosa de manera automàtica es donarà per no classificats als participants que no tinguin pas de control en tots els punts: sortida en l’horari previst, arribada i altres punts de control situats al llarg del recorregut.

Article 8.

Sistema d’eliminació:

S’establirà un sistema de control de pas per punts establerts per l’organització.. El participant que sobrepassi aquests horaris haurà d’abandonar la prova de manera obligatòria, fent ús del cotxe escombra o bé, exclòs de la prova, passarà sota la seva responsabilitat a ser un usuari normal de les vies públiques, sense cap mena d’assistència per part de l’organització, en cas que decidís continuar el recorregut amb bicicleta.

Article 9.

La recollida de dorsals es realitzarà en el Palau de Congressos i Esports d’Alp, el dissabte 24 de juliol de 2021 de 15.00h a 20.00h. El diumenge dia 25 de 6:30h a 7:30h es lliuraran dorsals sota petició expressa sol·licitant-ho a l’organització. Tot participant haurà de portar, de forma obligatòria i visible: la placa de la bicicleta. Aquell ciclista que no porti col·locada la placa de manera visible en el manillar serà exclòs del recorregut per membres de l’organització o per les forces d’ordre. La placa amb el xip són uns articles personals i intransferibles. La persona inscrita només podrà participar amb el dorsal que li ha estat assignat i accepta no permetre l’ús del mateix a altres persones. Els serveis d’assistència no atendran cap ciclista que no estigui correctament inscrit en la prova, per la qual cosa el principal criteri d’assistència és el dorsal de cada participant.

Article 10.

Tot participant que sigui vist remolcat per qualsevol vehicle serà sancionat per l’Organització.

Prohibició de vehicles acompanyants d’acord amb les Normes de trànsit: Les forces d’ordre detindran a vehicles acompanyants, que hauran de fer-se responsables de les sancions que l’incompliment de la norma de circulació els ocasioni

Article 11.

L’organització establirà punts d’avituallaments sòlids i líquids durant el recorregut i en l’arribada.

Article 12.

L’Organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova i de forma permanent, 2 ambulàncies, cotxes-escombra i un servei de dutxes.

Article 13.

L’organització disposarà d’un servei d’assistència mecànica que acompanyarà als ciclistes al llarg de la prova. Es recomana portar un mínim d’eines per a ser autosuficient en cas de necessitat.

Article 14.

Equipament:

  • És obligatori l’ús de casc homologat.
  • Per motius de seguretat, només es podrà participar amb bicicletes de carretera convencionals amb frens en totes dues rodes
  • No estan permeses les ‘fixies’, les bicicletes de contrarellotge, les bicicletes de triatló, així com tampoc les e-bikes ni les mountain bikes. Les prolongacions de triatló estan prohibides.

Article 15.

La Prefectura Provincial Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policia Municipal, Protecció Civil i Bombers, vetllaran per la seguretat de la marxa.

Article 16.

Tots els participants, hauran d’observar escrupolosament les disposicions de la Llei de la Seguretat Viària i el seu Reglament. La prova discorre per carreteres obertes al trànsit. Qui no compleixi la llei serà expulsat de la marxa i de les edicions posteriors. El participant declara que assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, i que exclou a l’organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació en la prova.

Article 17.

L’Organització no es fa responsable de cap accident del qual pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d’estar cobert per les assegurances pròpies de la llicència, com tampoc es fa solidari de les despeses ni els deutes que poguessin contreure els participants durant la marxa, ni dels extraviaments o avaries que poguessin sofrir les bicicletes o un altre equipament dels participants. El participant eximeix a l’organització de responsabilitat per pèrdua o deterioració d’objectes personals per qualsevol circumstància. L’organització no es farà responsable dels objectes de valor que es deixin al costat de la bicicleta en el parquing de biciletas del poliesportiu d’Alp.

Article 18.

Per a recollir el dorsal ÉS OBLIGATORI presentar el DNI o passaport i la llicència de la RFEC, FCC o qualsevol federació afiliada ala UCI en el cas que no s’hagi subscrit l’assegurança proposada per l’organització. Per a recollir el dorsal a terceres persones, l’organització posa a disposició un document de “autorització de retirada de dorsal a dorsal a terceres persones (más info /Documents) En cas de no presentar la llicència s’hauran d’abonar la quantitat corresponent en concepte d’assegurança de dia.

Article 19.

L’Organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho estimi necessari. I així mateix es Reserva el Dret d’Admissió.

Article 20.

Dret a l´imatge.- L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza els organitzadors de la Alp-Cerdanya Cycle Tour a l’enregistrament total o parcial de la seva participació en aquesta, dóna el seu acord perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de l´imatge de la Cerdanya Cycle Tour en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, Internet, cartells, mitjans de comunicació, etc.) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre cap compensació econòmica.

Article 21.

El mer fet d’inscriure’s en aquesta prova suposa l’acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització, renunciant a tota acció legal que pogués derivar-se de la seva participació en la prova.

Article 22.

De manera estricta, es realitzarà la penalització d’aquells participants que:

No respectin el codi de circulació.
No respectin les consignes de seguretat indicades per forces de l’ordre i per l’organització.
No passin pel control de sortida i per altres situats en el recorregut.
Embrutin o degradin l’itinerari, llançant desaprofitaments.
Disposin de vehicle de suport propi, entorpint la marxa de la resta.
Comportaments que impedeixin el normal desenvolupament de la prova i que vagin en contra del present reglament.
Se situïn en llocs de sortida no permesos pel seu dorsal.
Els membres de les forces de l’ordre i de l’organització, prenguessin nota d’aquells que realitzin algunes de les conductes indicades anteriorment.
L’organització adquireix el compromís enfront de la resta de participants i a les autoritats de sancionar-los de manera efectiva.
La penalització serà:

Desqualificació de la prova, sense dret a diploma ni medalla.
Inclusió en els llistats dels participants sancionats, per a la seva posterior publicació.
Prohibició de participar en altres edicions de la prova.
Les sancions imposades per les autoritats, a les quals per la seva actitud pogués fer-se mereixedor.

Article 23.

L’organització designarà a un grup de voluntaris la funció dels quals consistirà a vetllar per la seguretat de la prova. Portaran un equipament que els identificarà en tot moment. Aquests col·laboradors tindran la facultat de comunicar a l’organització la comissió, per qualsevol participant, de les conductes descrites en l’article 22, tenint aquestes comunicacions idèntic valor que les denúncies efectuades per la pròpia organització

Article 24.

L’organització no assumirà cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o ajorna per causes de força major.

Article 25.

Els obsequis per als participants no s’enviaran per correu.

Article 26.

És obligatori triar el recorregut en el moment de fer la inscripció i serà vinculant, el color de dorsal que rebis amb la borsa del corredor serà identificatiu de la ruta que hagis seleccionat, i per tant, no podràs fer una altra ruta que no sigui la del color del teu dorsal.

Article 27.

El CLUB CICLISTA ALP – LA MOLINA garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, el signant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en el Club i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació amb el desenvolupament de gestions administratives, comercials i altres activitats pròpies la mateixa. La política de privacitat del CLUB CICLISTA ALP – LA MOLINA li assegura, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a CLUB CICLISTA ALP – LA MOLINA C/ Font Moreu núm.4, 17537 La Molina, (Alp), sent responsable del fitxer el CLUB CICLISTA ALP – LA MOLINA amb domicili a aquest efecte en l’adreça abans indicada.

El participant accepta que puguin ser cedits les seves dades exclusivament a empreses col·laboradores i patrocinadores necessàries per al correcte desenvolupament de les activitats, gestió i administració interna del CLUB CICLISTA ALP – LA MOLINA. Així mateix, el signant accepta que el CLUB CICLISTA ALP – LA MOLINA li remeti o dirigeixi informació sobre qualssevol productes, gestions o serveis que comercialitzin. L’acceptació del signant perquè puguin ser tractats o cedits les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre.

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRA BUTLLETÍ
per rebre informació de les nostres novetats

Back To Top