skip to Main Content

Mitjançant el present document, jo MANIFESTO:

1. Que he llegit, entès i accepto íntegrament el Reglament de la prova en la que hi participaré, ja sigui en el recorregut ENDURANCE, MEDIAL o SPORT i que tindrà lloc el dia 2 de setembre de 2018. Aquest Reglament es pot trobar publicat a la pàgina web oficial de la cursa (www.lacerdanyacycletour.com).
2. Que estic segur d’estar físicament i psicològicament ben preparat per a realitzar la prova, que segueixo els controls mèdics adequats per garantir que disposo de les condicions físiques de salut necessàries i que no pateixo malaltia, al·∙lèrgia, defecte físic, lesió o afecció cardio-­‐respiratòria que desaconselli la meva participació en la mateixa.
3. Que sóc plenament conscient de la duresa de la prova, del recorregut, del perfil i la distància de la mateixa, i que he consultat prèviament al web de la prova www.lacerdanyacycletour.com
4. Que sóc conscient que aquest tipus de proves comporten un risc addicional per als participants. Per això, assisteixo de forma voluntària i amb iniciativa pròpia, assumint íntegrament els riscos i les conseqüències derivades de la meva participació.
5. Que disposo dels coneixements i aptituds tècniques suficients com per a garantir la meva pròpia seguretat, en l’entorn i les condicions d’autonomia en què es desenvolupa la prova. Que disposo també del material esportiu i de seguretat exigit per l’Organització per al dia de la prova, garantint que aquest es troba en bon estat, que sé utilitzar-­‐lo adequadament i que el disposaré durant tota la prova portant-­‐lo amb mi.
6. Que em comprometo a complir les normes i els protocols de seguretat establerts per l’Organització de la prova, així com a mantenir un comportament responsable que no faci augmentar els riscos per a la integritat física o psíquica pròpia o de la resta dels participants. Que seguiré les instruccions i assumiré les decisions que prenguin els responsables de l’Organització (voluntaris, metges i organitzadors) en termes de seguretat.
7. Que autoritzo als Serveis Mèdics de la prova a què em practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que ells considerin en qualsevol moment de la prova, la qual hi hagi o no sol·∙licitat jo mateix. Davant els seus requeriments, em comprometo a abandonar la prova i/o permetre la meva hospitalització, si ells ho consideressin necessari per a la meva salut.
8. Que autoritzo a l’Organització de la prova a fer i utilitzar qualsevol fotografia, filmació o gravació que es faci, sempre que estigui exclusivament relacionada amb la meva participació en aquest esdeveniment, i a no percebre cap tipus de contraprestació a canvi.
9. Que sóc conscient que la meva dorsal és personal i intransferible, per la qual cosa no li cediré o vendré a cap altra persona, fins i tot en el cas que jo no pugui assistir a la prova.
10. Que participo voluntàriament i sota la meva pròpia responsabilitat en la prova. Per tant, exonero de qualsevol responsabilitat a l’Organització, col·∙laboradors, patrocinadors i altres participants, per qualsevol dany físic o material que es produeixi en la meva persona o vehicle i, per tant, renuncio a interposar denúncia o demanda contra els esmentats.
11. Que em comprometo a seguir les pautes generals de respecte als altres i al medi ambient que s’indiquen a continuació:
• Transitar amb prudència i segons les normes establertes per carreteres obertes al trànsit.
• Transitar amb la velocitat adequada en presència de persones, animals o vehicles.
• No desar objectes o residus sòlids o líquids fora dels llocs habilitats per a la recollida dels mateixos.
• No sortir del recorregut marcat.

SUBSCRIU-TE A LA NOSTRA BUTLLETÍ
per rebre informació de les nostres novetats

Back To Top