skip to Main Content

CLÀUSULA COVID-19 D’INSCRIPCIÓ I PARTICIPACIÓ
A LA ALP-CERDANYA CYCLE TOUR

Document de coneixement i conformitat

La crisi sanitària del COVID-19 fa necessària l’adopció d’una sèrie de mesures orientades a complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries.

L’establiment i compliment de les esmentades mesures requereix una sèrie de compromisos i formes d’actuació per part, fonamentalment, dels organitzadors i els participants.

La lectura i l’acceptació del present document és condició indispensable per prendre part en la V marxa cicloturista Alp-Cerdanya Cycle Tour.

Com a participant a l’esdeveniment, declaro i manifesto:

1.- Que conec la guia publicada per la Federació Catalana de Ciclisme (FCC), en relació amb la presència i participació en competicions, generada arran de la crisi sanitària del COVID-19.
https://www.ciclisme.cat/sites/default/files/Normatives/Normativa%20general/cicloturismef.pdf

2.- Que em comprometo a complir les directrius i a seguir les recomanacions contingudes en aquesta guia, així com les instruccions que siguin donades pel personal de l’organització de l’Alp-Cerdanya Cycle Tour, en relació amb les mesures per evitar contagis per COVID-19.

3.- Que em comprometo a no prendre part en l’esdeveniment, i a no anar-hi, en cas que tingui símptomes que puguin ser compatibles amb el contagi del COVID-19. Això és extensiu als casos en què els símptomes hagin estat soferts per tercers amb els quals hagi tingut un contacte que, objectivament, pugui derivar-se un contagi.

4.- Que, en cas de tenir coneixement d’estar afectat pel virus del COVID-19, em comprometo a no anar ni a prendre part en l’esdeveniment, mentre que les autoritats sanitàries no manifestin que la participació no comporta cap risc, ni per a la meva persona, ni per a la resta dels assistents amb els quals pugui tenir contacte.

5.- Que, amb els mitjans al meu abast, i en tot cas quan s’hagin donat circumstàncies que ho aconsellin, em sotmetré als tests existents per comprovar si estic o he estat contagiat per COVID-19.

6.- Que tinc el coneixement, accepto i assumeixo que, en l’actual estat, hi ha un risc objectiu de contagi de COVID-19 amb les conseqüències que se’n poden derivar per a la meva persona en termes de salut.

7.- Que accepto que l’organitzador de l’esdeveniment adopti les mesures que s’indiquen en el seu document / protocol / guia que té publicat, a fi a establir un escenari raonable de seguretat en la competició. En aquest sentit, es fa constar que l’organitzador de l’esdeveniment, en el curs de l’activitat o competició, pot adoptar les mesures o les decisions que siguin necessàries en relació amb l’establiment o l’aplicació de les mesures que es contenen en aquest document o en qualssevol altres que tinguin per finalitat dotar la prova d’un entorn segur en termes d’evitar contagis per COVID-19. https://lacerdanyacycletour.com/covid-19/

8.- Que, en cas de resultar contagiat per COVID-19, exonero l’organitzador de tota responsabilitat en relació amb els possibles danys o perjudicis que se’n puguin derivar per a la meva persona.

9.- Que accepto que si s’adopten mesures o decisions per part de l’organitzador de l’esdeveniment amb l’objectiu de preservar la salut de les persones en el curs de la competició, no es podran considerar incomplertes les obligacions essencials contretes per aquest, per les quals no es pot exigir el pagament de quantitats, indemnitzacions o devolució de preus o imports en concepte d’inscripció o drets de participació o costos en què hagi incorregut l’esportista i / o el seu club.

10.- Que accepto que si es produeix per part meva una conducta o un comportament d’inobservança o incompliment de les ordres i les instruccions del personal d’organització en relació amb les mesures de seguretat per evitar contagis per COVID-19, puc ser objecte d’exclusió o desqualificació de l’esdeveniment per decisió de qui actuï com a autoritat esportiva (els responsables de l’organització).

11.- Que accepto que les mesures de caràcter esportiu exposades en l’apartat anterior s’entenen sense perjudici d’altres responsabilitats que pugui arribar a assumir davant les autoritats competents a conseqüència d’una conducta o comportament d’inobservança o incompliment de les ordres i instruccions que siguin d’aplicació.

Nota: Aquestes mesures són orientatives i provisionals, s’adaptaran a les disposicions i recomanacions de les autoritats sanitàries vigents en el moment de l’esdeveniment, amb seguiment continu de les mesures adoptades per l’OMS i el Ministeri de Sanitat per reduir el risc general de transmissió.

Back To Top